yabo2020

yabo2020 > 江苏省 > 苏州市 > 吴江区 > 太湖新城(松陵街道) > 苏由缜

江苏省苏州市吴江区太湖新城(松陵街道)苏由缜

地名:苏由缜隶属:太湖新城(松陵街道)
行政代码:320509001014身份证前6位:320509
长途区号:0512 收嗦:215000
车牌号码:苏E行政级别:社区

苏由缜河2011年11月14日成立,东与吴模路、松陵大道、梅石路为界,西至苏州河路,北至笠泽路。所辖小区为苏河鼎城花园(丽湾域南区及北区)、滨河名墅、新吴花园、君临太湖小区、兰景苑等。

苏由缜胄略吧缜铝清华社区、湖滨华城社区、水乡社区、龙由缜⑺闵缜⒊ぐ迳缜⒍飞缜⑽髟祝ū泵牛┥缜Ⅵ韵缍澹ㄊ铮┥缜Ⅵ韵缛迳缜⒍派缜⒊侵猩缜⑾樘┥缜嗔凇

苏由缜附近有、、、、、等旅游景点,有、、、、等特产。


relevant资讯
太湖新城(松陵街道)行政区划:
苏由缜己

注:数据来自network,仅供参考。欢迎纠错